Dĺžka prípoky nie je nosná položka ceny …

Cenu prípojky ovplyvňujú viaceré faktory. Stručne by sa dali zhrnúť do týchto bodov:

1. Materiál, z ktorého je budovaný distribučný plynovod
2. Materiál, z ktorého je budovaná prípojka
3. Spôsob ukončenia prípojky (do oplotenia, do steny, …)
4. Od bodu 3 sa následne prispôsobuje domová regulačná zostava (často to ľudia volajú skriňa plynomeru alebo skriňa HUP)
5. Či firma, ktorá pripája k distribučnému plynovodu, dodáva aj zemné práce
6. Geodetické zameranie (bez toho to nejde)
7. Revízie, dokumentácia, … (bez toho to tiež nejde    )
8. Rôzne iné prekážky pri realizácii (rezanie asfaltu, pretlak, kus betónu pod povrchom, … )

Treba mať na zreteli, že prípojka by mala smerovať kolmo na plynovod (žiadny hadíkovia, ani paralelné vedenie prípojky a plynovodu sa nepripúšťa)

Pre orientačný výpočet pripravujeme aplikáciu ktorá bude na našej stránke, kde si budete môcť cenu prepočítať sami.